Απόφαση της από 14.7.2015 έκτακτης Γ.Σ. της Πολυξένια ΑΕ

Δια της από 14.7.2015 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία ελήφθη ομόφωνα, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή  ισόποσων μετρητών χρημάτων στους μετόχους ποσού 3.000.000,00 ευρώ δια ακυρώσεως 100.000  ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης (βάση του νόμου  2190/20)  και αντίστοιχα αποφασίσθηκε η ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Οι καταβολές προς τους μετόχους συμφωνήθηκε όπως πραγματοποιηθούν κατόπιν τήρησης των νομίμων προθεσμιών και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποφασίζει μετά την κατά νόμο προβλεπόμενη έγκριση της παρούσης απόφασης από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές και δημοσίευσή της κατά την απόλυτη κρίση του για τον χρόνο και το ποσό των καταβολών (επιστροφών κεφαλαίου)